Przejdź do treści

Opłaty za usługi edukacyjne w  roku akademickiego 2023/2024 /studia magisterskie/ Zarządzenie Rektora Nr 32/2023

Wysokość opłaty – 2300 zł. za rok ( I rok studiów)

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy.

Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

Formy płatności:

– jednorazowo za cały rok akademicki w wysokości 95% opłaty:

2185 zł płatna w terminie do dnia 10.10.2023 roku

– w dwóch ratach w podziale na semestry, 100% opłaty:

1. rata 1150 zł. płatna w terminie do dnia 10.10.2023r.

2. rata 1150 zł. płatna w terminie do dnia 15.02.2024r.

– w czterech ratach, 105 % opłaty:

1. rata 604 zł płatna w terminie do dnia 10.10.2023 r.

2. rata 604 zł płatna w terminie do dnia 30.11.2023 r.

3. rata 604 zł płatna w terminie do dnia 15.02.2024 r.

4. rata 603 zł płatna w terminie do dnia 15.04.2024 r.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz za druki związane z tokiem studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023 i wcześniej pobierane są na warunkach określonych w umowie z UKSW.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023 mogą wnioskować o zmianę warunków umowy w zakresie wyliczania opłat za usługi edukacyjne poprzez aneksowanie wcześniej zawartej umowy na podstawie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do 10 października 2023 r.