Przejdź do treści

Opłaty za usługi edukacyjne w  roku akademickiego 2022/2023 /studia magisterskie/

Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się na indywidualny rachunek bankowy. Za dzień wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy.

Nieterminowe uiszczenie opłat powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

– jednorazowo w wysokości:

1995 zł płatna w terminie do dnia 10.10.2022 roku

– w dwóch ratach:

1. rata 1050 zł. płatna w terminie do dnia 10.10.2022r.

2. rata 1050 zł. płatna w terminie do dnia 15.02.2023r.

– w czterech ratach:

1. rata 552 zł płatna w terminie do dnia 10.10.2022 r.

2. rata 551 zł płatna w terminie do dnia 30.11.2022 r.

3. rata 551 zł płatna w terminie do dnia 15.02.2023 r.

4. rata 552 zł płatna w terminie do dnia 15.04.2023 r.