Przejdź do treści

Koła naukowe działające na naszym Wydziale:

Koło Naukowe Katechetyków

Opiekun koła: Dr Aneta Rayzacher – Majewska

Koło Naukowe Katechetyków UKSW kontynuuje tradycje Koła w ATK, w związku z czym należy do najstarszych kół naukowych na uczelni. Zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych katechezą i katechetyką. W ramach comiesięcznych spotkań (od marca 2020 roku w formie zdalnej) uczestnicy podejmują dyskusje na tematy katechetyczne, analizują praktykę katechetyczną w Polsce i prezentują stan badań nad katechezą. Uczestniczą także w konferencjach naukowych oraz włączają się w organizację konferencji. Zgodnie z założeniami statutowymi, Koło Naukowe Katechetyków wspomaga również działalność katechetyczną w Polsce, m.in. przez organizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowywanie materiałów praktycznych (m.in. konspekty lekcji religii na Dzień Bezpiecznego Internetu, konspekty lekcji do cyklu filmów „Rwanda – na wzgórzach Boga”). Koło startuje również w konkursach na dofinansowanie inicjatyw organizacji studenckich (m.in. dwa wygrane konkursy Fundacji Copernicus Center) oraz prowadzi spotkania w ramach festiwali nauki. Działalność Koła jest na bieżąco upowszechniania poprzez stronę www oraz profil Koła na Facebooku.

Koło Naukowe Misjologów

Opiekun koła: Ks. prof. uczelni dr hab. Tomasz Szyszka

Naukowe Koło Misjologów powstało w 1970 r. Przez ponad 50 lat jego członkami były setki studentów. Niektórzy z nich dziś są misjonarzami, inni wspierają misje, jeszcze inni po prostu interesują się problematyką misyjną. Koło organizuje liczne sympozja i konferencje misjologiczne, projekcje filmów dotyczących misji w ramach Dyskusyjnego Klubu Fimowego Misjologów, spotkania z misjonarzami i misjologami, coroczne spotkania opłatkowe, utrzymuje kontakty z różnymi instytucjami i ośrodkami misyjnymi w kraju i za granicą, prowadzi własną stronę internetową http://www.misjologia.uksw.edu.pl Działalność Koła w ostatniej dekadzie koncentrowała się wokół wielu inicjatyw, pośród których istotne znaczenie ma organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Znajomości Afryki, jak również sympozja i międzynarodowe konferencje misjologiczne organizowane według kilku cyklów tematycznych, powiązane z publikacją referatów w postaci książek. Niestety w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią,  NKM zawiesiło w ubiegłym roku swoją bezpośrednią działalność, aż do ustania ograniczeń w gromadzeniu się i organizowaniu spotkań.

Koło Naukowe IEMID

Opiekun koła: Dr Aleksandra Gralczyk

Strona internetowa koła: http://kns.iemid.uksw.edu.pl

Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Wtedy to został wybrany tymczasowy Zarząd oraz zapisano statut Koła. W myśl założycieli Koło jest miejscem promocji i możliwości aktywnego działania na rzecz Instytutu. To tutaj właśnie można doskonalić swój warsztat dziennikarski dzięki naszej gazecie „Obserwator” czy stronie internetowej, spotkać się z ludźmi mediów, których zapraszamy na spotkania, zaangażować się w życie uczelni. Koło Naukowe współpracuje z zarówno Samorządem czy innymi organizacjami UKSW, jak i z jednostkami pozauczelnianymi. Dzięki aktywnej działalności w Kole można „od podszewki” zobaczyć jak organizuje się panele, sympozja, prezentacje czy spotkania. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi wykładowcami. Nasze Koło Naukowe jest młodą organizacją, ale każdy rok przynosi nowe sukcesy. Uczymy się na własnych błędach, ale dzięki temu będziemy mogli pewniej wejść potem w świat dziennikarski czy edukacji medialnej.

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

Opiekun Koła: dr Paweł Płatek

Genezą powstania Koła naukowego Medioznawców Podróżników (KNMP) była inicjatywa studentów dziennikarstwa wypływająca z zajęć na temat historii Polski XX wieku (2013-14). Realizacja pomysłu brania udziału w wycieczkach po Warszawie do miejsc, o których była mowa podczas wykładów, miała z początku charakter wypraw spontanicznych. Później zaś przybrała kształt bardziej formalny oraz instytucjonalny. Studencki postulat „zobaczenia na własne oczy” dotyczył miejsc, pomników kultury i sztuki, budowli i przestrzeni architektonicznych, mających związek nie tylko z najnowszymi dziejami Polski, ale także z rozmaitymi przekazami medialnymi (np. serialami telewizyjnymi oraz filmami).

Z uwagi na to, że duża grupa studentów dziennikarstwa nie pochodzi z Warszawy, takie spacery edukacyjne stały się również znakomitą okazją poznawania stolicy. Podczas owych wypraw ukazywana jest specyfika sztuki, architektury pomnikowej i przestrzennej jako charakterystycznego rodzaju komunikatu, który także poprzez obecność w mediach staje się pośrednio przekazem medialnym. Zwiedzanie kościołów, muzeów, poznawanie historii Warszawy stanowi dodatkowy przekaz wiedzy, ubogacającej przyszłych absolwentów studiów dziennikarskich. Do istotnych wymiarów działalności KNMP należą również wizyty w instytucjach medialnych oraz spotkania z ludźmi ze świata mediów i kultury.

Ta działalność stanowi również kontynuację aktywności śp. dr. Józefa Szaniawskiego, tragicznie zmarłego w 2012 r., wykładowcy IEMiD, który także odbywał spacery edukacyjne do placówek kulturalnych ze studentami.

Koło Naukowe Duchowości Chrześcijańskiej

Opiekun koła: Ks. prof. uczelni dr hab. Włodzimierz Gałązka

Celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową, promocyjną w środowisku studenckim i pozauczelnianym. Członkowie Koła w trakcie roku akademickiego pracują nad jednym wybranym tematem np. Istota doskonałości chrześcijańskiej w realiach polskich; Przyczyny sprawcze uświęcenia w rzeczywistości polskiego katolicyzmu; Podmiot chrześcijańskiej doskonałości w życiu młodego pokolenia.

Uczestnicy poprzez systematyczny udział w spotkaniach poszerzają wiadomości z zakresu teologii duchowości. Przygotowują i publikują materiały dotyczące omawianego zagadnienia oraz animują spotkania z ludźmi, którzy realizują zdefiniowane wcześniej idee w swoim życiu. Celem takiego działania jest popularyzowanie wspomnianej powyżej dyscypliny naukowej w jak najszerszym kręgu osób.

Realizacja wyżej podanych założeń pomaga w formacji duchowej i ludzkiej tak członkom koła teologów duchowości jak również tym wszystkim, których oni spotykają na drogach swojej codzienności.

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki

Opiekun koła: ks. dr Zbigniew Grochowski

strona koła: http://knsb.uksw.edu.pl/

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki (do marca 2013 Koło Naukowe Studentów Biblistyki) rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2006 roku. Celem działalności Koła jest budzenie i rozwijanie u studentów i doktorantów zainteresowań naukowych związanych z Biblią i światem, w którym powstała. W ramach działalności Koła, studenci wdrażają się do pracy naukowej, realizując różnego rodzaju projekty badawcze oraz popularyzując Biblię w różnych środowiskach. Na chwilę obecną działalność Koła jest zawieszona.