Przejdź do treści
ABC studiowania na studiach stacjonarnych Wydziału Teologicznego

Link: Instrukcja łączenia się Studentów do MS Teams

Wzory podań
Podania należy wypełnić na komputerze.
Dokumenty spisane ręcznie nie są przyjmowane przez Dziekana.
Punkty ECTS

Studenci roku V wybierają zajęcia fakultatywne spośród przedmiotów wskazanych dla lat I-IV specjalności, na której się znajdują lub z listy przedmiotów fakultatywnych dostępnych dla wszystkich studentów kierunku teologia lub z wykładów (niemonograficznych) prowadzonych dla stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przypisuje się po 2 pkty ECTS w semestrze. Obowiązek wyboru zajęć fakultatywnych na roku V spoczywa na tych studentach, którzy nie mają wystarczającej ilości punktów ECTS z całości studiów.

 • Studenci roku IV mogą dokonać innego wyboru zajęć fakultatywnych, jeśli jest to uzasadnione tematyką pracy magisterskiej. W takim wypadku zgoda przez Prodziekana ds. studiów stacjonarnych uzależniona jest od opinii Promotora.
 • Warunkowe zaliczenie roku wiąże się z utrata stypendium naukowego oraz opłatą (por. punkt .opłaty.); zmiany w programie studiów (np. przeniesienie na inny rok przedmiotu, WF, lektoratu) traktowane są jako warunkowe zaliczenie roku. Odwołanie do Dziekana nie jest respektowane przez władze Uniwersytetu.

Brakujący punkt ECTS: koszt jednego punku ECTS znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

Praca dyplomowa

Temat pracy magisterskiej – patrz ustawa o przebiegu studiów

Składanie prac magisterskich i licencjackich

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z całą dokumentacją do ostatniego dnia zajęć w semestrze letnim – w roku akademickim 2022/2023 jest to 19.06.2023 r.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta  (wniosek musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 30 września.

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego (magisterskiego lub licencjackiego) należy:

 1. posiadać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w systemie USOS oraz rozliczone praktyki
 2. wpisać do APD streszczenie pracy oraz słowa kluczowe
 3. wgrać do APD odpowiednio nazwany plik z pracą (nazwa pliku: WT-numer indeksu-LIC./MGR.PDF, np. WT-12345-LIC.PDF )
 4. po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora wypełnić i podpisać:
  • osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW – życiorys zawodowy (do pobrania poniżej)
  • kartę pracy dyplomowej – do pobrania z APD
  • wniosek o powołanie komisji – do pobrania z APD
 5. złożyć w dziekanacie pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w miękkiej oprawie wraz z ww. dokumentami
 6. wypełnić elektroniczną kartę obiegową – zostanie uruchomiona po złożeniu pracy w dziekanacie
 7. dokonać opłaty za dyplom na indywidualny numer rachunku bankowego z USOS (nie dotyczy osób, które rozpoczęły lub wznowiły studia w roku akademickim 2019/2020 i później)

Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy – dostarcza promotor

5 tez na egzamin dyplomowy – dostarcza promotor

Do wyboru:

 •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim (do pobrania poniżej)
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym (do pobrania poniżej)
 • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk (do pobrania poniżej)

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

Instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego – WT):