Przejdź do treści

HISTORIA INSTYTUTU

25 lat studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym ATK/UKSW, 1992-2017.

śp. ks. prof. dr. hab. Antoni Lewk

Początki Instytutu wiążą się z osobą śp. ks. prof. dr. hab. Antoniego Lewka (1940-2010), kapłana Archidiecezji Poznańskiej, homilety, profesora Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Jako główne źródło inspiracji nowej specjalności studiów na Wydziale Teologicznym ATK, łączących przedmioty teologiczne z dziennikarskimi, wskazywał nauczanie Soboru Watykańskiego II. Według niego takich studiów potrzebuje zarówno Kościół w Polsce i na świecie, jak i sami studenci Wydziału Teologicznego.  

25 maja 1992 r., Senat ATK zaaprobował powołanie nowej specjalności: teologii środków społecznego przekazu. Były to jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku teologia. Do 2002 r., w ramach Wydziału Teologicznego ATK istniała Sekcja Teologii Środków Społecznego Przekazu. Początkowo nie miała ona wyodrębnionych katedr ani zakładów. W związku z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999 r.) i uchwaleniem nowego Statutu uczelni w 2002 r., Sekcja została przekształcona w Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, złożony z trzech katedr: Teologii Środków Społecznego Przekazu, Pedagogiki Mediów oraz Prakseologii Dziennikarskiej.

Logo Instytutu

W tej formie Instytut przetrwał do 2013 r., kiedy to nastąpiła jego reorganizacja. Wówczas w skład Instytutu wchodziło 5 katedr: Teologii Środków Społecznego Przekazu, Edukacji Medialnej i Języka Mediów, Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów, Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Internetu i Komunikacji Cyfrowej. Od 1 lutego 2019 r. Instytut liczył 6 katedr. 1 stycznia 2020 r. przyniósł nową ich reformę. Aktualna struktura katedr Instytutu prezentuje się następująco.

26 lutego 2009 r. Senat UKSW utworzył na Wydziale Teologicznym trzyletnie studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Pierwsi studenci tego kierunku przekroczyli progi UKSW w dniu 1 października 2010 r. Chwili tej jednak nie dożył twórca Instytutu – ks. prof. Lewek zmarł bowiem niespodziewanie po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie w Katowicach, w dniu 18 lipca 2010 r. Jego następcą został mianowany ks. dr Andrzej Adamski, który pełnił tę funkcję do 30 września 2016 r. Od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r. dyrektorem był prof. dr hab. Jerzy Olędzki, a obecnie – od 1 października 2018 r. – jest nim prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki. Organem doradczym dyrektora była Rada Instytutu, od roku akademickiego 2019/2020 przemianowana na Radę Dyscypliny Naukowej nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Od 1 października 2017 r. studia I stopnia (licencjackie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są prowadzone na profilu praktycznym. Dopełnieniem tej oferty dydaktycznej są studia II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, o profilu ogólnoakademickim. Ich program został przygotowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Polską Komisję Akredytacyjną (uchwała nr 434/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.). W związku z powyższym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 lipca 2013 r. nadał Wydziałowi Teologicznemu UKSW uprawnienie do prowadzenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.