Przejdź do treści

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dział V ustawy

Uchwała Nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawe


Wniosek o zatwierdzenie tematu musi zawierać opinię zespołu ds. stopni naukowych odpowiedniego Zakładu (Struktura Wydziału)

Zgodnie z § 5 ust. 3 Uchwały Nr 2001/2019 Senatu UKSW we wniosku kandydat:

  • przedstawia temat rozprawy doktorskiej oraz planowany termin jej złożenia;
  • koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których przygotowana jest rozprawa;
  • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, o którym mowa w § 6 ust. 1, lub promotorów, o których mowa w § 6 ust. 2, oraz, jeśli jest taka potrzeba, propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego.
  • Kandydat może załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 2 wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski wraz z uzasadnieniem.
  • Kandydat będący osobą duchowną lub zakonną składający wniosek, o którym mowa w ust. 2, przygotowujący rozprawę doktorską w ramach dyscypliny prowadzonej przez wydział kościelny winien ponadto przedstawić zgodę biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego.

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora przystępuje do procedury weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK są weryfikowane napodstawie:

  •  egzaminu z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, z której kandydat będzie się ubiegał o nadanie stopnia doktora
  • egzaminu z dyscypliny dodatkowej
  •  egzaminu z nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, na poziomie B2, jeśli kandydat nie ma dokumentu poświadczającego znajomość tego języka potwierdzonego certyfikatem.

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Zgodnie z  § 9 ust. 3 p.3 Uchwały Nr 2001/2019 Senatu UKSW do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydat załącza:

1) dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra,

2) protokoły z egzaminów poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

3)  dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów.

4) posiadany dorobek w postaci co najmniej:
   a) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
   b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii


5) rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów w wersji papierowej (dwa egzemplarze dwustronnie drukowane w miękkiej oprawie) i elektronicznej.

6) dyplom licencjata kościelnego

7) promotor przedkłada raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego https://jsa.opi.org.pl/home/login

8) streszczenie pracy w języku polskim i angielskim

Kandydat będący osobą duchowną lub zakonną wnioskujący o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora w ramach dyscypliny prowadzonej przez wydział kościelny winien ponadto przedstawić zgodę biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego.

W ramach dyscypliny „teologia” wymagana jest zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW na wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osób, które:
  1) podjęły studia w wyższym seminarium duchownym, a nie ukończyły ich;
  2) należały kiedyś do stanu duchownego;
  3) podjęły formację zakonną w nowicjacie, a nie są osobami życia konsekrowanego.


Recenzenci w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

1. Organ doktoryzujący, na wniosek jego przewodniczącego, powołuje co najmniej trzech recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
2. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej udostępnia się w BIP na stronie Uniwersytetu rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.


Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony

1. Organ doktoryzujący, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony. W uchwale wyznacza się termin i miejsce obrony, o czym zawiadamia się kandydata.
2. Termin obrony rozprawy doktorskiej nie może zostać wyznaczony wcześniej niż 30 dni od zamieszczenia w BIP informacji, o których mowa w § 15 ust. 1.
3. Przewodniczący organu doktoryzującego zawiadamia inne uczelnie uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie Uniwersytetu. W zawiadomieniach oraz ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej właściwego wydziału.
4. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony doręcza się kandydatowi na piśmie wraz z pouczeniem o przysługującym zażaleniu do Rady Doskonałości Naukowej oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Obrona

1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu organu doktoryzującego albo komisji doktorskiej. W posiedzeniu biorą udział promotorzy, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, oraz co najmniej dwóch recenzentów.
2. Obrona odbywa się najwcześniej 10 dni po podjęciu przez przewodniczącego organu doktoryzujący czynności, o których mowa w § 16 ust. 3.
3. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
4. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, przewodniczący organu doktoryzującego albo komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której biorą udział najpierw członkowie organu doktoryzującego lub komisji doktorskiej, a następnie wszyscy obecni na obronie.
5. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej, na posiedzeniu niejawnym, organ doktoryzujący albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony w głosowaniu niejawnym.
6. Uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej wraz z jej uzasadnieniem komisja doktorska przekazuje organowi doktoryzującemu bez zbędnej zwłoki.

Nadanie stopnia doktora

1. Na podstawie uchwały, o której mowa w § 18 ust. 5, organ doktoryzujący w głosowaniu niejawnym bez zbędnej zwłoki nadaje stopień doktora albo odmawia jego nadania w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący organu doktoryzującego.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, przewodniczący organu doktoryzującego może otworzyć dyskusję nad uchwałą.
3. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.
4. Organ doktoryzujący przekazuje odwołanie kandydata Radzie Doskonałości Naukowej wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
5. W uzasadnionych przypadkach organ doktoryzujący może wyróżnić rozprawę doktorską.