Przejdź do treści

Studentom dziennikarstwa dostarczana jest podstawowa wiedza o: współczesnych naukach o mediach i komunikowaniu społecznym, etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne, zasadach funkcjonowania współczesnych instytucji społecznych. Studenci uczeni są: rozumienia kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, orientacji we współczesnych instytucjach i procesach społecznych, kreatywnej pracy zespołowej w mediach, etycznej odpowiedzialności zawodowej. Studenci rozwijają umiejętności: tworzenia i krytycznej interpretacji tekstów medialnych, dedykowane konkretnym technologiom medialnym, zależnie od bloku praktycznego.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy nie tylko jako dobrze przygotowanych do pracy zawodowej dziennikarzy z opanowanym warsztatem dziennikarskim, ale także przygotowuje ich do roli liderów społecznych wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji. Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą mogli podjąć pracę jako: redaktorzy prasowi, radiowi, telewizyjni, wydawcy, pracownicy agencji public relations, agencji reklamowych, instytucji kultury i organizacji społecznych.

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest w głównej mierze: dostarczanie pogłębionej wiedzy o współczesnych naukach o komunikacji społecznej i mediach, rozumienie kontekstu społeczno-gospodarczego funkcjonowania współczesnych instytucji medialnych, poznawanie etycznych i prawnych zasad regulujących nowe i dotychczasowe zawody medialne jak również prowadzenie badań medioznawczych w zakresie nowych obszarów rynku medialnego. Dostrzeżono możliwości zatrudnienia nie tylko w klasycznych zawodach dziennikarskich i medialnych tj. reporter czy też prezenter radiowy i telewizyjny, ale przede wszystkim w tych nowych, związanych z rozwojem mediów społecznościowych czy też ze zjawiskiem coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji rynku pracy. Stąd postanowiono rozwijać umiejętności także warsztatowe, oparte o wiedzę o nowych obszarach rynku medialnego, o tworzenie i krytyczną interpretację tekstów medialnych, w tym specyficznych tekstów o charakterze marketingowym. Istotnym elementem kształcenia jest rozwój kompetencji społecznych w zakresie kreatywnej pracy zespołowej w mediach oraz etycznej odpowiedzialności zawodowej. Założenia te znalazły wyraz w koncepcji bloków kształceniowych – obowiązkowych tj. Komunikologia czy Analiza mediów, jak również tych pozostających do wyboru jak np. Rzecznictwo prasowe i e-public relations. Absolwenci studiów są również zapraszani do projektów badawczych czy też specjalistyczno-zawodowych, przez co mogą planować działania przekraczające samą naukę akademicką wyznaczoną programem studiów.

Studenci podczas studiów są przygotowywani do podejmowania działalności naukowej i zawodowej związanej z teologią. Pięcioletnie studia magisterskie umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach kościelnych i świeckich. Studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach rozwijających umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i rozwiązywania złożonych problemów z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy teologicznej. Studia zapewniają solidne wykształcenie teologiczne wzbogacone o szereg zajęć poszerzających perspektywy przyszłego zatrudnienia i rozwoju w wymiarze intrapersonalnym oraz społecznym. Pogłębiona formacja intelektualna inspirowana nauką Kościoła czyni ich gotowymi do tworzenia środowiska zawodowego i społecznego respektującego wartości chrześcijańskie oraz odpowiedzialnego działania na rzecz zespołów i organizacji. W ramach praktyk zawodowych studenci przygotowują się do dzielenia posiadaną wiedzą względem szerokiego grona odbiorców. Studenci zainteresowani pracą na stanowisku nauczyciela religii mogą zrealizować w toku studiów przygotowanie pedagogiczne zgodne ze standardem kształcenia nauczycieli, uzyskując wysokie kwalifikacje katechetyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne.

Kierunek chrześcijańska turystyka religijna charakteryzuje koncentracja na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu nauk teologicznych, ale wyspecjalizowanych w unikatowy sposób – tak, by student mógł równocześnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w praktyce zawodowej związanej z turystyką. Turystyka jako taka nie jest przypisana do konkretnej dziedziny i dyscypliny nauki, ponieważ stanowi element bardzo wielu dziedzin i dyscyplin. Różne kierunki kształcenia w zakresie turystyki odwołują się do różnych jej aspektów, uwypuklając charakterystyczne jej wymiary. Pośród ważnych i popularnych w Polsce aspektów uprawiania turystyki istnieje także to, co nazywane jest turystyką religijną, szczególnie w wymiarze chrześcijańskim. By dobrze tego typu turystykę organizować, ważne jest, by posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi ruchu turystycznego i wszystkiego, co z tym związane (od aspektów prawnych po aspekty psychologiczne), ale jednocześnie odwoływać się do solidnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk teologicznych, które umożliwiają prowadzenie tego typu działalności w oparciu o fundament wiedzy o chrześcijaństwie, szczególnie jego podstawach biblijnych i umocowaniu teologicznym, a także wiedzy o innych religiach. To dlatego kierunek chrześcijańska turystyka religijna zakłada unikatowy zestaw efektów uczenia się, a program studiów w zakresie nauk teologicznych został wzbogacony o wykłady z zakresu szeroko rozumianego kulturoznawstwa oraz etycznych i prawnych zasad regulujących zawody związane z chrześcijańską turystyką religijną, mające pogłębić rozumienie człowieka i otoczenia społeczno-kulturowego, w którym turystyka religijna jest uprawiana.

Kształcenie na kierunku chrześcijańska turystyka religijna dostarcza studentom wiedzy i kompetencji do stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat i jego pytania o chrześcijaństwo, Kościół, i społeczną mobilność, wraz z ich rolą w społeczeństwie. Przygotowuje ich do roli społecznych liderów, wyposażonych w kluczowe kompetencje przedsiębiorczości, dialogu i samorealizacji.

Absolwenci kierunku chrześcijańska turystyka religijna będą mogli podjąć pracę jako, między innymi, pracownicy biur podróży i biur organizujących szeroko rozumianą turystykę religijną, pracownicy instytucji związanych z pielgrzymowaniem (np. domów pielgrzyma i domów rekolekcyjnych), piloci grup turystycznych, piloci chrześcijańskich grup pielgrzymkowych, pracownicy instytucji promocji dziedzictwa chrześcijańskiego i ochrony zabytków chrześcijańskich oraz pracownicy chrześcijańskich instytucji kultury.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy jako dobrze przygotowanych do działalności w zakresie szeroko rozumianej turystyki religijnej i pielgrzymkowej, z możliwością uzyskania kwalifikacji pilota wycieczek, potwierdzonej certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w ćwiczeniach terenowych. Ta część kształcenia obejmująca kwalifikacje pilota wycieczek została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o Usługach Turystycznych i przepisami zawartymi w rozporządzeniu: Dziennik Ustaw RP Warszawa, 18 marca 2011, nr 60. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek poz. 302, załącznik nr 10. W oparciu o to rozporządzenie został opracowany zespół wykładów i ćwiczeń stanowiących autorskie przygotowanie zawodowe pilotów wycieczek. Pomimo zniesionego obowiązku zaliczenia egzaminu Państwowego, szkolenie obejmuje wymagany przed nowelizacją blok tematyczny w zakresie części teoretycznej i praktycznej. Dzięki staraniom pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został 27 marca 2012 roku wpisany do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek Województwa Mazowieckiego (pod numerem 15), co umożliwia prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Kierunek Specjalistycznych Studiów Teologicznych jest odpowiedzialną propozycją dla wszystkich osób zaintrygowanych naukami teologicznymi, które z racji czy to zawodowych albo pobudek czysto osobistych, pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie teologii. Jest to możliwe, podążając jedną ze ścieżek tematycznych, np. nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia religii, misjologia, jakie są dostępne w ramach Specjalistycznych Studiów Teologicznych. Wybierając jedną ze ścieżek tematycznych zyskuje się możliwość poszerzenia i pogłębienia zdobytej wcześniej wiedzy, korzystając z wiedzy i doświadczenia wybitnych profesorów i wykładowców z poszczególnych dziedzin. Dla studentów angielskojęzycznych jest przewidzianych 6 semestrów, aby mieli więcej czasu na zapoznanie się z formami i treściami teologicznymi, nauczanymi w Polsce. Współczesny świat (rynek gospodarczy) jest zdominowany przez dążenie do bardzo wąskich specjalizacji zawodowych oraz do kultywowania mentalności utylitaryzmu w życiu zawodowych, jak również osobistym. Specjalistyczne Studia Teologiczne zapewniają zdobycie odpowiednio szerokiej wiedzy z zakresu teologii, przy jednoczesnym wyspecjalizowaniu się w jednej z partykularnych dziedzin teologii. Nie bez znaczenia dla adekwatnego przygotowania studentów Specjalistycznych Studiów Teologicznych do zaistnienia na rynku pracy pozostaje fakt, że ich akademicka edukacja nie jest pozbawiona aspektów formacji chrześcijańskiej, które wynikają z misji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Absolwenci mają być zatem nie tylko dobrymi fachowcami w swojej wąskiej dziedzinie, ale też posiadać rozbudowaną wiedzę teologiczną oraz przygotowanie do odpowiedzialnej, dojrzałej i zaangażowanej pracy. Studia te kładą nacisk na osiągnięcie dojrzałości intelektualnej w organicznym powiązaniu z dojrzałością osobową, co przekłada się na potencjalne możliwości podjęcia pracy w rozmaitych konfiguracjach polityczno – gospodarczych i społeczno – kulturowych. Zmieniające się uwarunkowania społeczno- kulturowe wymagają bowiem ciągle nowych i adekwatnych rozwiązań, tj. pionierskich i śmiałych propozycji, aby sprostać bieżącym zapotrzebowaniom współczesnych katolików, chrześcijan oraz wszystkich innych osób zainteresowanych teologią na poziomie akademickim.

Absolwent SST wykazuje pogłębioną znajomość nauczania Kościoła i umiejętność interpretacji Magisterium stosownie do wyzwań współczesności, w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi. Jest przygotowany do podejmowania i koordynowania działań w instytucjach kościelnych i świeckich, których działalność dotyczy szeroko rozumianego życia społecznego, kultury i wychowania, szczególnie inspirowanych wiarą chrześcijańską. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wskazanym zakresie i pełnienia roli eksperta w ramach ukończonej specjalności. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na podjęcie nauczania teologii oraz formacji w seminariach duchownych. Absolwent jest przygotowany również do dalszego rozwoju naukowego w ramach szkoły doktorskiej bądź na trzecim cyklu studiów teologicznych Ad lauream.

A graduate of the specialized theological studies (SST) demonstrates an in-depth knowledge of the teaching of the Catholic Church and the ability to interpret the Magisterium in accordance with the challenges of modern times, in conjunction with other fields of study, especially with the humanities and social sciences. He is prepared to undertake and coordinate activities in the Church and other institutions whose activities concern the broadly understood social life, culture and education, especially inspired by the Christian faith. The obtained qualifications entitle to hold managerial positions in the indicated scope and to act as an expert within the completed specialization. The acquired qualifications allow to start teaching theology in seminaries and to be a professional formatter. The graduate is also prepared for further scientific development as part of a doctoral school or in the third cycle of theological studies Ad lauream.