Przejdź do treści

Podyplomowe Studium Teologii

REKRUTACJA NA ROK  2023/2024

 • Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 03.07.2023 roku

ZAPISY IV tura: od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY: Polski

OPIS STUDIÓW

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  teologicznych.

Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku):

 1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • ukończenie PST (moduł A)
  • zaliczenie przedmiotów katechetycznych (moduł B)
  • pozytywne zaliczenie praktyk katechetycznych
 2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • ukończenie PST (moduł A)
  • ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych: przedmioty katechetyczne (moduł B) oraz psychologiczno-pedagogiczne (moduł C)
  • pozytywne zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk katechetycznych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
 2. dowód osobisty lub dokument równoważny – do wglądu
 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  – do wglądu
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
 6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK
 7. opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w sekretariacie (pok. 48). W wyjątkowych sytuacjach komplet dokumentów można przesłać drogą pocztową  do sekretariatu Wydziału Teologicznego do dnia 06.10.2023 roku

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

2300 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty za usługę edukacyjną jednorazowo lub w 2 ratach. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

Zapisz się na studia

KONTAKT

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII
dr Aneta Rayzacher- Majewska

E-mail: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
mgr Agnieszka Grobelska

ul. Dewajtis 5, pok. 48 01-815 Warszawa Tel: 22 561 88 75 E-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl