Przejdź do treści

Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

Rekrutacja – X edycja, rok  akademicki 2023/2024

Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Zakres tematyczny

W ramach studiów prowadzone są min. następujące wykłady:

 • podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego
 • droga rozwoju życia duchowego
 • antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej
 • kierownictwo duchowe a psychoterapia
 • kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego
 • elementy kierownictwa duchowego w sytuacji zniewoleń demonicznych
 • kierownictwo duchowe wobec konfliktów małżeńskich i rodzinnych
 • kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego
 • towarzyszenie duchowe w rozeznawaniu powołania

Czas trwania: w cyklu dwuletnim

Zespół wykładowców: ks. prof. dr hab. Marek Tatar, ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka, ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski, ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, ks. dr hab. Jacek Kucharski, o. dr Marek Kotyński CSsR, o. dr Marek Tomczyk OSPPE, ks. dr Tomasz Sztajerwald, o. dr Piotr Owczarz OFMCap, ks. dr Łukasz Białk, ks. dr Adrian Fertacz, s. dr Ewa Korbut MSF, s. dr Małgorzata Pagacz USJK i inni.

REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

 • Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 03.07.2022 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY: od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 (23:59:00)

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
 2. dowód osobisty lub dokument równoważny – do wglądu
 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich  – do wglądu
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
 6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie (pok. 48). W wyjątkowych sytuacjach komplet dokumentów można przesłać drogą pocztową  do sekretariatu Wydziału Teologicznego do dnia 06.10.2023 roku.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

1500 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty za usługę edukacyjną jednorazowo lub w 2 ratach semestralnych. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

Zapisz się na studia

KONTAKT

Kierownik studiów
s.dr Małgorzata Pagacz

E-mail: m.pagacz@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Agnieszka Grobelska – Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa

Tel: 22 561 88 75
E-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl