Przejdź do treści
Pobierz plik

Kurs Teologiczny (ad lauream) stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym i spełnia wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku. Przeznaczony jest dla osób posiadających stopień kanoniczny licencjata teologii, uzyskany na wydziale teologii katolickiej lub uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki.

Osoby duchowne i konsekrowane mogą zostać przyjęte na kurs po otrzymaniu zgody odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego, zaś osoby świeckie, które były osobami duchownymi lub konsekrowanymi, po otrzymaniu zgody Wielkiego Kanclerza UKSW.


Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów teologicznych jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranej wcześniej specjalności teologicznej oraz przygotowanie pracy doktorskiej. Kurs obejmuje seminarium- praca z opiekunem naukowym (15 godzin) oraz dwa wykłady specjalistyczne (2 x 15 godzin).

Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu – zaświadczenia zaliczenia cyklu spełniającego wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku.


Czas trwania kursu: 2 semestry /czas na przygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy)/ 8 zjazdów w roku (wtorki) z tego 4 on-line.


Opłaty: koszt 400 zł za semestr

Czesne można wpłacać  w dwóch ratach:

I rata –  (400 zł)

II rata –  (400 zł)


Warunkiem przyjęcia jest:

  •  Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2024) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl
  • Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
  • złożenie kserokopii dyplomu magistra teologii i licencjata kanonicznego
  • pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych

Dokumenty można składać:

Listownie – na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Kurs Teologiczny (ad lauream)”
lub  Osobiście – adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 01.07.2024

Uczestnicy Kursu Teologicznego (ad lauream) są zobowiązani do zaliczenia dwóch wykładów po 15 godz. oraz seminarium.

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego w sprawie powołania Kursu Teologicznego (ad lauream)

KONTAKT

Obsługa administracyjna
Agnieszka Napierzyńska

e-mail: a.napierzynska@uksw.edu.pl

tel. 22 561 89 60