Przejdź do treści

Podyplomowe Studia Mariologii

Miejsce zajęć: Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” Klasztor Niepokalanów

E-mail: kolbianum@gmail.com tel. 661 712 121

REKRUTACJA NA ROK  2023/2024

 • Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 03.07.2023 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY: od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 (23:59:00)

JĘZYK WYKŁADOWY: Polski

OPIS STUDIÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY).Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII.Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
 2. dowód osobisty lub dokument równoważny – do wglądu
 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  – do wglądu
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
 6. jedna aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.ploraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 29.09.2023 roku.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

 • 600 zł./rok (opłata administracyjna na UKSW)- PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII
 • 600 zł./rok (opłata administracyjna na UKSW)- PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY)

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Słuchacz studiów opłatę za usługę edukacyjną w kwocie 600 zł. wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu usos. 

Natomiast opłatę za usługę edukacyjną w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” słuchacz wnosi na konto Instytutu podane na stronie internetowej: www.kolbianum.franciszkanie.pl w zakładce opłaty.

Zapisz się na studia

Kierownik studiów
O. dr Ireneusz Klimczyk

E-mail:  iklimczyk@franciszkanie.pl

Obsługa administracyjna
mgr Agnieszka Grobelska – Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa

Tel: 22 561 88 75
E-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl