Przejdź do treści

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
 • Statut UKSW
 • http://www.bip.uksw.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=24&x=210
 • Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje Rada Wydziału.
 • Etapy przewodu doktorskiego, które kończą się uchwałami Rady Wydziału

Etapy według nowego trybu (wszczęcia przewodu od 1 października 2013 r. do kwietnia 2019)

1. wszczęcie przewodu:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej (dziekanowi) wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie (wniosek wypełniony komputerowo, zaopiniowany przez Radę Instytutu)

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

 •  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (dyplom magistra teologii, dyplom licencjata kanonicznego)
 •  propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej
 • propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego
 •  życiorys naukowy wraz z wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
 • potwierdzenie wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Osoby, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, zobowiązane są złożyć wraz z wnioskiem:

 • załączniki wymienione wyżej,
 • informację o odbyciu studiów doktoranckich,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio doktorant ubiegał się o nadanie stopnia doktora,
 • w przypadku księży lub osób zakonnych pozwolenie od biskupa lub wyższych przełożonych.
 • opinię pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

Kandydat może przedstawić ponadto:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; (wykaz certyfikatów – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Kandydat składa:

 • rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkłada promotorowi i recenzentom (po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów),
 • opinię promotora na temat pracy,
 • streszczenie pracy w formie papierowej (wersja w jezyku polskim i angielskim).
 • wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem
 • raport z badania antyplagiatowego (przygotowuje promotor)  https://jsa.opi.org.pl/home/login

Rada jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.
Po zakończeniu obrony Komisja doktorska odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie.

Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziału po tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

KAŻDY DOKTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA KARTY SYNABA. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYŁANA DO OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE: http://nauka-polska.pl /


Stary tryb

Wszczęci przewodu doktorskiego

Wyznaczanie recenzentów

Doktorant składa w dziekanacie:

 • streszczenie rozprawy doktorskiej (wersja w języku polskim i agielskim) oraz wniosek o wyznaczenie recenzentów i dopuszczenie do egzaminów doktorskich
 •  rozprawę doktorską w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowaną dwustronnie. Trzy egzemplarze w twardej oprawie (drukowane jednostronnie) doktorant przedkłada promotorowi i recenztentom (po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów),
 • opinię Promotora o rozprawie doktorskiej

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Rada Wydziału po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzentów oraz na podstawie egzaminów doktorskich podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Wyznacza również termin i Komisję do przeprowadzenia  obrony rozprawy doktorskiej.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.
Po zakończeniu obrony Komisja doktorska odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wsytąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora teologii. Wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie.

Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziału po tajnym głosowaniu podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.
KAŻDY DOKTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIENIA KARTY SYNABA. ELEKTRONICZNA ANKIETA NA TEMAT DOKTORATU JEST WYSYŁANA DO OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. PROGRAM MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE:  http://nauka-polska.pl/#/update?_k=esa7uh