Przejdź do treści

Dziennikarstwo i media w dobie konwergencji

dr Łukasz Goniak

Seminarium ukierunkowane jest na przygotowanie przez studentów, a następnie obronę pracy dyplomowej poświęconej – najogólniej rzecz ujmując – aktualnym trendom, zjawiskom i wyzwaniom, jakie mają miejsce w dziennikarstwie i szeroko pojętych mediach, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowych. Dlatego też przedmiot prac dyplomowych powinien (może) koncentrować się przede wszystkim na następujących zagadnieniach: redefinicja zawodu dziennikarza, warsztat dziennikarski, media i dziennikarstwo internetowe, sztuczna inteligencja w mediach, historiozofia mediów, prawa i obowiązki dziennikarzy, nowa ekologia mediów, konwergencja, mediamorfoza mediów, formy aktywności publicystycznej w internecie (np. blogi), dylematy i wyzwania mediów i dziennikarstwa we współczesnym świecie, zarządzanie mediami.  

Celem seminarium jest przygotowanie samodzielnie przez studenta pracy dyplomowej pod kierunkiem i w porozumieniu z promotorem. Biorąc to pod uwagę seminarium będzie prowadzone, aby w jego trakcie student nabył wiedzę z zakresu i wykształcił u siebie następujące umiejętności:

 • poszukiwania źródeł oraz adekwatnej literatury przedmiotu;
 • posługiwania się językiem naukowym, uwzględniającą fachową terminologię, właściwą dla nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • dostrzegania prawidłowości oraz związków przyczynowo-skutkowych;
 • formułowania właściwych wniosków;
 • posługiwania się adekwatnymi do założonych celów metodami pracy naukowej.

Literatura

 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.
 • Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.
 • Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii, wyd. UJK, Warszawa 2018. 
 • Goniak Ł., Redefinicja zawodu dziennikarza w dobie konwergencji mediów, wyd. UKSW, Warszawa 2021. 
 • Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów, wyd. Poltex, Warszawa 2011. 
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, WAiP, Warszawa 2006. 
 • Kreft J., Koniec dziennikarstwa, jakie znamy, WUJ, Kraków 2016. 
 • Kreft J., Władza Algorytmów. U źródła potęgi Google i Facebooka, WUJ, Kraków 2019. 
 • Kung L., Strategie zarządzania na rynku mediów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.  
 • Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, wyd. Poltex, Warszawa 2012. 
 • Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.
20 września 2022